Algemene voorwaarden

Deze site wordt gecontroleerd en bediend door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Nederland(GSK). GSK doet geen toezeggingen ten aanzien van de geschiktheid of beschikbaarheid van het materiaal op deze website voor gebruik op andere websites. Degenen die zich vanaf andere locaties toegang tot deze website willen verschaffen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing is.

GSK doet alle nodige inspanningen om de website up-to-date te houden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden op deze website. 

Het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico van de gebruiker. GSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Daarnaast worden alle impliciete garanties uitgesloten voor zover is toegestaan door de Britse wetgeving.

GSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen die de gebruiker besmetten na diens gebruik van de audio, video, gegevens of tekst op de website.

Informatie over gezondheidszorg

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie over gezondheidszorg op deze website correct en up-to-date is, zijn de adviezen die op deze website worden geboden enkel van algemene aard en doet GlaxoSmithKline geen uitspraken noch biedt ze geen garanties over de nauwkeurigheid of bruikbaarheid ervan; hierop mag door geen enkele persoon en voor geen specifiek doel worden vertrouwd. Voor specifiek advies dient u altijd een gekwalificeerde arts te raadplegen.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal op deze website valt onder het auteursrecht van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep 2013, of zij hebben toestemming gekregen om dit materiaal te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Reproductie van enig deel of de gehele inhoud is, in welke vorm dan ook, verboden tenzij is voldaan aan de volgende toestemmingsgronden. 

Licentie tot kopiëren voor persoonlijk gebruik

Het materiaal op deze pagina’s mag enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gelezen, bekeken, afgedrukt en gedownload.

Licentie tot herkopiëren voor bepaalde doeleinden

U mag het materiaal voor afzonderlijke derden, enkel voor hun persoonlijk gebruik, herkopiëren, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

1. U erkent deze website als de bron van het materiaal. U moet deze erkenning en het webadres van Pronamel (http://www.proglasur.nl/) vermelden bij het kopiëren van het materiaal; en u moet de derde partij informeren dat deze voorwaarden op hem of haar van toepassing zijn en dat hij/zij deze moet naleven.

2. Deze licentie tot herkopiëren verleent geen toestemming tot opname van het materiaal of enig deel hiervan in enig ander werk of publicatie, hetzij in gedrukte vorm, hetzij elektronisch, of in enigerlei andere vorm dan ook. In het bijzonder (maar zonder beperking) mag geen enkel deel van de http://www.proglasur.nl/ webpagina’s voor commerciële doeleinden worden verspreid of gekopieerd.

3. Geen enkel deel van de http://www.proglasur.nl/ webpagina's mag worden gereproduceerd op, overgedragen naar, of opgeslagen op enige andere website of in een ander elektronisch zoeksysteem.

De handelsmerken, hulpmiddelen, dienstmerken en logo's die op deze website worden weergegeven, zijn, al dan niet met expliciete erkenning, eigendom van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep, hun promotiepartners of andere derden.

SENSODYNE en PROGLASUR zijn geregistreerde handelsmerken van de GlaxoSmithKline bedrijvengroep.

HYPERLINKS

Bepaalde hyperlinks op deze website zullen u verwijzen naar sites die niet onder de controle van GSK vallen. Wanneer u deze activeert, zult u de http://www.proglasur.nl/ site verlaten. GSK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar een hyperlink doorverwijst, en doet geen toezeggingen/geeft geen garantie (expliciet of impliciet) ten aanzien van de informatie die dergelijke sites bevatten. GSK heeft geen controle over de aard en inhoud van zulke sites en doet geen aanbeveling voor deze sites, de informatie die ze bevatten, en producten of diensten van derden. Let er in het bijzonder op dat u door het downloaden van computerprogramma's van bepaalde sites risico loopt op schending van auteursrechten en op het overbrengen van computervirussen naar uw eigen systeem. Zorg ervoor dat u de gedeelten over de juridische aspecten en het privacybeleid van elke andere site van GSK of een derde partij waarnaar u navigeert, doorleest.

Gebruik van informatie

Communicaties van gebruikers (uitgezonderd persoonlijke of gezondheidsgerelateerde informatie die onder GSK's privacybeleid voor internetgebruik valt) worden als niet-vertrouwelijk en als niet-merkgebonden behandeld en GSK kan de informatie voor elk willekeurig doel gebruiken, inclusief reproductie, publicatie enz., en kan de ideeën voor elk willekeurig doel ook gebruiken, onder andere voor commerciële doeleinden.

JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze site vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment gewijzigd worden, de gebruiker wordt dan ook aangeraden deze regelmatig door te lezen.